ECK북스

로그인

회원가입

공지사항

고객센터

마이페이지

강좌상세검색

[강좌리스트]
강사 강좌명 수강기간 가격
Chinh phục đề thi TOPIK cao cấp

강사

Thao Trang

수강기간

60일

강좌 수

21차시

교재

학습자료제공

선택사항

가격

80,000원 (ⓟ 2,400)
장바구니담기 수강신청하기
강의소개
- Khóa học dành cho học viên người Việt Nam mong muốn lấy bằng Năng lực tiếng Hàn (TOPIK)
- Sau khi học những ngữ pháp và biểu hiện có trong đề thi thực tế, chúng ta sẽ tiến hành giải đề thi.
- Đề thi Năng lực tiếng Hàn theo hình thức mới trong 4 năm vừa qua.

TOPIK 고급 문제 정복
- 한국어능력시험 (TOPIK) 자격증을 따고자 하는 베트남 학습자를 위한 과정
- 실제 시험문제에 나온 문법과 표현을 학습한 뒤 함께 문제 풀이
- 지난 4년간의 자료를 모은 최신 유형별 한국어능력시험 문제 수록


※ 한국어능력시험(TOPIK)의 저작권과 상표권은 대한민국 국립국제교육원에 있습니다.
TOPIK, TrademarkⓇ& Copyrightⓒ by NIIED(National Institute for International Education), Republic of Korea .
학습대상자
- Dành cho học viên đang chuẩn bị kỳ thi Năng lực tiếng Hàn (cấp độ 5~6)
- Học viên trình độ trên cấp độ 3~4
- Học viên đã học qua ngữ pháp cơ bản trong tiếng Hàn

- 한국어 능력시험을 준비하고 있는 학습자 (5~6급 위주)
- 한국어 능력이 3~4급인 학습자
- 한국어 기초 문법을 학습한 학습자
학습목표
- Tìm hiểu cấu tạo và đặc điểm của đề thi Năng lực tiếng Hàn
- Học thông qua nội dung, hình thức thường xuyên ra trong đề thi thực tế
- Biết cách giải đề thi theo từng dạng đề và thi thật tốt

- 한국어능력시험의 시험문제 구성과 특징 파악
- 시험에 실제로 자주 출제되는 내용, 유형을 통해 학습
- 각 유형별 문제 풀이 방법을 알고 시험을 잘 볼 수 있도록 함
차시 강의명 수강시간 미리보기 학습자료
1차시 OT 19 : 04 미리보기
2차시 읽기 문제 풀기 38 : 13 PDF
3차시 읽기 문제 풀기 40 : 54 PDF
4차시 읽기 문제 풀기 38 : 32 PDF
5차시 읽기 문제 풀기 39 : 30 PDF
6차시 읽기 문제 풀기 33 : 31 PDF
7차시 읽기 문제 풀기 26 : 27 PDF
8차시 읽기 문제 풀기 30 : 45 PDF
9차시 듣기 문제 풀기 35 : 41 PDF
10차시 듣기 문제 풀기 32 : 51 PDF
11차시 듣기 문제 풀기 38 : 24 PDF
12차시 듣기 문제 풀기 41 : 13 PDF
13차시 듣기 문제 풀기 43 : 01 PDF
14차시 듣기 문제 풀기 36 : 03 PDF
15차시 듣기 문제 풀기 39 : 51 PDF
16차시 듣기 문제 풀기 38 : 37 PDF
17차시 쓰기 문제 풀기 29 : 54 PDF
18차시 쓰기 문제 풀기 41 : 32 PDF
19차시 쓰기 문제 풀기 31 : 48 PDF
20차시 쓰기 문제 풀기 38 : 37 PDF
21차시 쓰기 문제 풀기 25 : 03 PDF


Thao Trang

강사이력

동국대학교 서울캠퍼스 국어국문학과 외국어로서의 한국어교육학 전공
중앙대학교 서울캠퍼스 어학연수
베트남 은행대학교 금융학 전공
하쭝한국어학원 한국어 강사 및 온라인 과외
세이 회사 한국어 강사 및 프로젝트 팀원

함께 찾아본 강좌

01

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 4+

80,000원

02

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 5+

80,000원

03

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 2+

80,000원

새로 나온 강좌

ECK 추천 강좌