ECK북스

로그인

회원가입

공지사항

고객센터

마이페이지

강좌상세검색

[강좌리스트]
강사 강좌명 수강기간 가격
Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 5+

강사

Phan Nguyen

수강기간

60일

강좌 수

20차시

교재

학습자료제공

선택사항

가격

80,000원 (ⓟ 2,400)
장바구니담기 수강신청하기
강의소개
- Khóa học dành cho học viên người Việt Nam mong muốn lấy bằng Năng lực tiếng Hàn (TOPIK)
- Sau khi học những ngữ pháp và biểu hiện có trong đề thi thực tế, chúng ta sẽ tiến hành giải đề thi.
- Đề thi Năng lực tiếng Hàn theo hình thức mới trong 4 năm vừa qua.

- 한국어능력시험(TOPIK) 자격증 취득을 희망하는 베트남 학습자를 대상으로 하는 과정입니다.
- 실제 시험문제에 나온 문법과 표현을 습득한 후에 시험문제 풀이를 진행합니다.
- 최근 4년간 신규형식의 한국어능력시험 기출문제를 모았습니다.

※ 한국어능력시험(TOPIK)의 저작권과 상표권은 대한민국 국립국제교육원에 있습니다.
TOPIK, TrademarkⓇ& Copyrightⓒ by NIIED(National Institute for International Education), Republic of Korea .
학습대상자
- Dành cho học viên đang chuẩn bị kỳ thi Năng lực tiếng Hàn (cấp độ 5)
- Học viên trình độ trên cấp độ 3~4
- Học viên đã học qua ngữ pháp sơ cấp và trung cấp trong tiếng Hàn

- 토픽 5급 대비하는 학습자
- 토픽 3~4급 달성한 자
- 초중급 한국어 문법을 배운 자
학습목표
- Tìm hiểu cấu tạo và đặc điểm của đề thi Năng lực tiếng Hàn
- Học thông qua nội dung, hình thức thường xuyên ra trong đề thi thực tế
- Biết cách giải đề thi theo từng dạng đề và thi thật tốt

- 한국어능력시험의 구성과 특성을 알아봅니다.
- 실제 시험에서 자주 나온 내용, 형식을 통해 학습합니다.
- 문제 형태별 풀이방법을 파악하여 학습합니다.
차시 강의명 수강시간 미리보기 학습자료
1차시 과정소개 13 : 51 미리보기 PDF
2차시 문법 1 35 : 53 PDF
3차시 문법 2 29 : 55 PDF
4차시 문법 3 36 : 58 PDF
5차시 문법 4 29 : 56 PDF
6차시 문법 5 18 : 58 PDF
7차시 문법 6 26 : 24 PDF
8차시 문법 7 28 : 16 PDF
9차시 문법 8 24 : 29 PDF
10차시 문법 9 26 : 46 PDF
11차시 문법 10 31 : 45 PDF
12차시 시험문제 풀기 1 33 : 15 PDF
13차시 시험문제 풀기 2 33 : 21 PDF
14차시 시험문제 풀기 3 31 : 05 PDF
15차시 시험문제 풀기 3 20 : 24 PDF
16차시 시험문제 풀기 4 26 : 07 PDF
17차시 시험문제 풀기 5 32 : 56 PDF
18차시 쓰기 1 35 : 05 PDF
19차시 쓰기 2 31 : 02 PDF
20차시 듣기 25 : 31 PDF

본 강의는 학습 자료가 제공됩니다.

명쾌하고 깔끔한 설명으로 내 실력도 플러스+!

Phan Nguyen

강사이력

이화여자대학교 국어국문학과
호치민시 외국어 정보 대학교 동방학부 한국학과
베트남어 통번역 다수
ECK교육 외 베트남어 강사
ECK교육 외 초급 한국어 강사

함께 찾아본 강좌

01

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 4+

80,000원

02

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 2+

80,000원

03

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 3+

80,000원

새로 나온 강좌

ECK 추천 강좌