ECK북스

로그인

회원가입

공지사항

고객센터

마이페이지

강좌상세검색

[강좌리스트]
강사 강좌명 수강기간 가격
Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 2+

강사

Xuan Giang

수강기간

60일

강좌 수

21차시

교재

학습자료제공

선택사항

가격

80,000원 (ⓟ 2,400)
장바구니담기 수강신청하기
강의소개
- Khóa học dành cho học viên người Việt Nam mong muốn lấy bằng Năng lực tiếng Hàn (TOPIK)
- Sau khi học những ngữ pháp và biểu hiện có trong đề thi thực tế, chúng ta sẽ tiến hành giải đề thi.
- Đề thi Năng lực tiếng Hàn theo hình thức mới trong 4 năm vừa qua.

- 한국어능력시험(TOPIK) 자격증 취득을 희망하는 베트남 학습자를 대상으로 하는 과정입니다.
- 실제 시험문제에 나온 문법과 표현을 습득한 후에 시험문제 풀이를 진행합니다.
- 최근 4년간 신규형식의 한국어능력시험 기출문제를 모았습니다.

※ 한국어능력시험(TOPIK)의 저작권과 상표권은 대한민국 국립국제교육원에 있습니다.
TOPIK, TrademarkⓇ& Copyrightⓒ by NIIED(National Institute for International Education), Republic of Korea .
학습대상자
- Dành cho học viên đang chuẩn bị kỳ thi Năng lực tiếng Hàn (cấp độ 2)
- Học viên trình độ trên cấp độ 1

- 토픽 2급 대비하는 학습자
- 토픽 1급 달성한 자
학습목표
- Tìm hiểu cấu tạo và đặc điểm của đề thi Năng lực tiếng Hàn
- Học thông qua nội dung, hình thức thường xuyên ra trong đề thi thực tế
- Biết cách giải đề thi theo từng dạng đề và thi thật tốt

- 한국어능력시험의 구성과 특성을 알아봅니다.
- 실제 시험에서 자주 나온 내용, 형식을 통해 학습합니다.
- 문제 형태별 풀이방법을 알아냅니다.
차시 강의명 수강시간 미리보기 학습자료
1차시 Lesson 1 Preview 03 : 52 미리보기
2차시 듣기 14 : 14 PDF
3차시 듣기 40 : 10 PDF
4차시 듣기 29 : 07 PDF
5차시 듣기 21 : 39 PDF
6차시 듣기 24 : 47 PDF
7차시 듣기 32 : 21 PDF
8차시 듣기 39 : 43 PDF
9차시 듣기 29 : 59 PDF
10차시 듣기 29 : 49 PDF
11차시 듣기 32 : 02 PDF
12차시 읽기 25 : 29 PDF
13차시 읽기 36 : 15 PDF
14차시 읽기 39 : 57 PDF
15차시 읽기 34 : 02 PDF
16차시 읽기 31 : 10 PDF
17차시 읽기 30 : 19 PDF
18차시 읽기 43 : 44 PDF
19차시 문법 정리 31 : 10 PDF
20차시 문법 정리2 29 : 50 PDF
21차시 어휘 정리 16 : 37 PDF

본 강의는 학습자료(PDF)가 제공됩니다.


Xuan Giang

강사이력

고려대학교 한국어 문화 교육학 석사
다낭 외국어 대학교 한국어학 학사
KOICA 주최 한국어 강사 능력 배양과정 수료
국어국립교육원 TOPIK 한국어능력시험 6급

함께 찾아본 강좌

01

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 4+

80,000원

02

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 5+

80,000원

03

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 3+

80,000원

새로 나온 강좌

ECK 추천 강좌