ECK북스

로그인

회원가입

공지사항

고객센터

마이페이지

강좌상세검색

[강좌리스트]
강사 강좌명 수강기간 가격
(베트남어권 학습자를 위한) TOPIKII 한국어능력시험 3-4급

강사

Phan Nguyen Ngoc Truc

수강기간

90일

강좌 수

30차시

교재

별도 구매

선택사항

가격

50,000원 (ⓟ 1,500)
장바구니담기 수강신청하기
강의소개

(베트남어 학습자를 위한) TOPIKII 한국어능력시험 3-4급

Các bài giảng luyện thi TOPIK II dễ hiểu bằng tiếng Việt

- 베트남어로 쉽게 풀이하는 TOPIK II 대비 강의
- 듣기, 쓰기, 읽기 유형의 문제 풀이 방법을 학습하는 강의
- 최근 기출문제 분석과 풀이를 통해 TOPIK II 시험에서의 고득점을 노리는 강의

※ 한국어능력시험(TOPIK)의 저작권과 상표권은 대한민국 국립국제교육원에 있습니다.
TOPIK, TrademarkⓇ& Copyrightⓒ by NIIED(National Institute for International Education), Republic of Korea .
학습대상자
- Học viên người Việt đang chuẩn bị cho kỳ thi Năng lực tiếng Hàn
- Người học mong muốn đạt điểm cao trong kỳ thi TOPIK II
- Người học muốn học ngữ pháp và cách diễn đạt trung cấp tiếng Hàn

- 한국어 능력시험을 준비하는 베트남어권 학습자
- TOPIK II 시험에서의 고득점 취득을 희망하는 학습자
- 한국어 중급 문법, 표현을 배우고자 하는 학습자
학습목표
- Hiểu rõ cấu trúc của đề thi TOPIK II.
- Học cách giải quyết vấn đề theo từng dạng câu hỏi.
- Học ngữ pháp và cách diễn đạt trung cấp tiếng Hàn.

- TOPIK II 시험의 구성을 파악한다.
- 유형별 문제를 풀이하는 방법을 학습한다.
- 한국어 중급 문법, 표현을 학습한다.
차시 강의명 수강시간 미리보기 학습자료
1차시 TOPIK II 한국어 능력시험 3-4급 Chuẩn bị hoàn hảo cho cấp 3-4 TOPIK II 11 : 58 미리보기
2차시 [듣기]알맞은 그림/도표 고르기 Chọn tranh/biểu đồ đúng 29 : 07
3차시 [듣기]이어지는 말 고르기 Chọn nội dung được nói tiếp theo 17 : 11
4차시 [듣기]이어지는 행동 고르기 Chọn hành động diễn ra tiếp theo 16 : 59
5차시 [듣기]일치하는 내용 고르기 Chọn nội dung đồng nhất 25 : 21
6차시 [듣기]중심 생각 고르기 Chọn suy nghĩ trọng tâm 26 : 35
7차시 [듣기]중심 생각 고르기 + 일치하는 내용 고르기 Chọn suy nghĩ trọng tâm + Chọn nội dung đồng nhất 29 : 13
8차시 [듣기]담화 상황 고르기 + 일치하는 내용 고르기 Chọn tình huống đàm thoại + Chọn nội dung đồng nhất 21 : 34
9차시 [듣기]화자의 의도/목적 고르기 + 일치하는 내용 고르기 Chọn ý định/mục đích của người nói + Chọn nội dung đồng nhất 24 : 42
10차시 [듣기]담화 참여자 고르기 + 일치하는 내용 고르기 Chọn nhân vật tham gia trong đàm thoại + Chọn nội dung đồng nhất 26 : 05
11차시 [듣기]종합문제 (1) Bài luyện tập tổng hợp 24 : 18
12차시 [듣기]종합문제 (2) Bài luyện tập tổng hợp 32 : 34
13차시 [읽기]빈칸에 알맞은 문법 고르기 Chọn ngữ pháp đúng điền vào ô trống 17 : 16
14차시 [읽기]의미가 비슷한 문법 고르기 Chọn ngữ pháp có ý nghĩa tương tự 21 : 11
15차시 [읽기]화제 고르기 Chọn chủ đề câu chuyện 15 : 04
16차시 [읽기]일치하는 내용 고르기 Chọn nội dung đồng nhất 20 : 49
17차시 [읽기]순서대로 문장 배열하기 Sắp xếp câu theo thứ tự 20 : 02
18차시 [읽기]빈칸에 알맞은 말 고르기 Chọn nội dung điền vào ô trống 21 : 49
19차시 [읽기]신문 기사 제목 설명하기 Giải thích tựa đề bài báo 22 : 00
20차시 [읽기]빈칸에 알맞은 말 고르기 + 중심 내용(주제) 고르기 Chọn nội dung điền vào ô trống + Chọn nội dung trọng tâm 21 : 13
21차시 [읽기]빈칸에 알맞은 말 고르기 + 일치하는 내용 고르기 Chọn nội dung điền vào ô trống + Chọn nội dung đồng nhất 26 : 40
22차시 [읽기]인물의 태도/심정 고르기 + 일치하는 내용 고르기 Chọn thái độ/tâm trạng của nhân vật + Chọn nội dung đồng nhất 16 : 55
23차시 [읽기]종합문제 (1) Bài luyện tập tổng hợp 32 : 48
24차시 [읽기]종합문제 (2) Bài luyện tập tổng hợp 26 : 03
25차시 [읽기]종합문제 (3) Bài luyện tập tổng hợp 31 : 38
26차시 [쓰기]쓰기의 기초 Cơ sở của kỹ năng viết 12 : 14
27차시 [쓰기]실용문 빈칸 쓰기 Viết văn thường nhật vào chỗ trống 17 : 59
28차시 [쓰기]설명문 빈칸 쓰기 Viết văn giải thích vào chỗ trống 25 : 01
29차시 [쓰기]자료 설명하는 글 쓰기 Viết đoạn văn giải thích tài liệu 15 : 45
30차시 [쓰기]종합문제 Bài luyện tập tổng hợp 20 : 16

(베트남어권 학습자를 위한) TOPIKII 한국어능력시험 3-4급

저자 김현정

페이지 376 Page

출판사 ECKBooks

출판일 2021년 06월 01일

가격 :       18,000원  16,200원

베트남어 강사

Phan Nguyen Ngoc Truc

강사이력

[학력]
이화여자대학교 국문과 졸업
이화여자대학교 일반대학원 국어학 음운론 석사

[교재 집필]
The 바른 베트남어 표현사전
패턴의 법칙 베트남어 첫걸음

[강의]
The 바른 베트남어 표현사전
바로 쓰는 비즈니스 베트남어 초급
The 빠른 베트남어 OPIc IM
패턴의 법칙 베트남어 첫걸음
The 바른 베트남어 Step2
호치민시 한사랑 어학원 베트남어 강사
한국(서울)어학원 베트남어 강사

[번역]
전문 통번역 : 일반전문 통역 (1040여 건)
MBC, JTBC 방송국 다큐멘터리, 웹드라마, K-pop 인기가요, 기업, 교재, 잡지, 온라인 콘텐츠, 국방부의 역사와 군사 관련 번역 등 (500여 건)
처음으로 배우는 베트남어 교재 번역
CJ 심쿵 한국어 과정 담당 강사 및 교안 번역

[기타 이력]
㈜클라우드 마켓 : 온라인 콘텐츠 홍보

함께 찾아본 강좌

01

Chinh phục đề thi TOPIK cao cấp

80,000원

02

TOPIK 한국어능력시험 이해하기

0원

03

Cùng hiểu về Kỳ thi năng lực tiếng Hàn TOPIK

0원

새로 나온 강좌

01

바로 쓰는 비즈니스 중국어

60,000원

ECK 추천 강좌

01

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 4+

80,000원