ECK북스

로그인

회원가입

공지사항

고객센터

마이페이지

강좌상세검색

[강좌리스트]
강사 강좌명 수강기간 가격
Tiếng Hàn OPIc cấp tốc

강사

레티투흐엉

수강기간

30일

강좌 수

15차시

교재

학습자료제공

선택사항

가격

50,000원 (ⓟ 1,500)
장바구니담기 수강신청하기
강의소개
- Khóa học chuyên sâu dự bị kì thi OPIc tiếng Hàn 
- Đưa ra mẫu câu cơ bản và câu áp dụng theo từng chủ đề 
- Khóa học dự bị kì thi OPIc tiếng Hàn ghép nối câu theo mẫu 

- 한국어 OPIc 시험을 대비하고 마스터하는 과정 
- 주제별 기초 문장 및 활용 문장 제안 
- 패턴 문장을 접목시킨 OPIc 시험 대비 과정
학습대상자
- Học viên chuẩn bị thi OPIc tiếng Hàn
- Học viên định học những biểu hiện có thể dùng một cách hữu ích trong kì thi thực tế
- Học viên muốn nâng cao cấp tốc năng lực hội thoại theo chủ đề Mục tiêu khóa học

- 한국어 OPIc 시험을 준비하는 학습자
- 실제 시험에서 유용하게 쓰일 수 있는 표현을 배우려는 학습자
- 주제별 회화실력을 빠르고 쉽게 키우고 싶은 학습자
학습목표
- Đạt điểm từ IM trở lên
- Thành thạo kĩ năng trả lời các câu hỏi đa dạng trong đề thi mà không lúng túng
- Nâng cao trình độ tiếng Hàn thực tế bằng cách nắm chắc từ vựng và cấu tạo câu phong phú

- IM 이상의 점수 취득
- 다양한 문제 출제에 당황하지 않고 대답 할 수 있는 기술 익히기
- 풍부한 문장구조와 어휘를 익힘으로써 실제 한국어수준의 향상
차시 강의명 수강시간 미리보기 학습자료
1차시 OPIc 오리엔테이션 12 : 42 미리보기 PDF
2차시 자기소개 26 : 53 PDF
3차시 학교생활 24 : 40 PDF
4차시 직장생활 23 : 21 PDF
5차시 거주지 25 : 58 PDF
6차시 취미와 관심사 1 음악 감상, 요리 17 : 43 PDF
7차시 취미와 관심사 2 애완동물 키우기 28 : 09 PDF
8차시 영화, 공연 관람하기 25 : 58 PDF
9차시 스포츠 활동 (조깅, 걷기) 18 : 28 PDF
10차시 국내. 해외 여행 17 : 34 PDF
11차시 외식 21 : 46 PDF
12차시 날씨 11 : 33 PDF
13차시 Role-play 1 면접관에게 질문하기 15 : 45 PDF
14차시 Role-play 2 주어진 상황에 맞게 질문하기 18 : 29 PDF
15차시 Role-play 3 상황 설명하고 대안 제시하기 30 : 21 PDF

본 강의는 학습 자료가 제공됩니다.

레티투흐엉

강사이력

하노이 국립 대학교 법학 전공
중앙 대학교 언어교육원 한국어 전공
베트남 SOFL 어학원 한국어 온라인 강사
중앙대학교 + ATEC 제 5회 아시아연극학교, 제 3회 세계연극교육컨벤션 한 - 베 통역

함께 찾아본 강좌

01

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 4+

80,000원

02

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 5+

80,000원

03

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 3+

80,000원

새로 나온 강좌

01

한 번에 끝! OPI 베트남어

50,000원

ECK 추천 강좌

01

Thành thạo tiếng Anh giao tiếp căn bản

50,000원