ECK북스

로그인

회원가입

공지사항

고객센터

마이페이지

강좌상세검색

[강좌리스트]
강사 강좌명 수강기간 가격
베트남인을 위한 CS - 사무직

강사

채지연

수강기간

45일

강좌 수

15차시

교재

선택사항

가격

50,000원 (ⓟ 1,500)
장바구니담기 수강신청하기
강의소개
"Kỹ năng khách hàng" trong môi trường doanh nghiệp hiện đại!
Khái niệm và tầm quan trọng của " Kỹ năng khách hàng"
Dành cho bạn: "Hãy cùng hiểu về CS ở từng vị trí"

* Đây là khóa học được xây dựng với Khóa học "Kỹ năng khách hàng chung" từ Bài 1 đến Bài 10 và Khóa học "Kỹ năng khách hàng ở từng vị trí" từ Bài 11 đến Bài 15

기업에서 일하는 데에 있어 그 중요성이 점차 커지는 CS!
CS란 무엇이며 왜 중요한지 알아보고
나에게 꼭 필요한 직무별 CS를 이해하자.

*1~10차시는 공통 CS로 서비스직과 사무직의 강의 구성이 동일합니다. 11~15차시는 각 직무별 CS로 구성되어 있습니다.

학습대상자
- Nếu bạn có mong muốn làm việc tại doanh nghiệp Hàn Quốc hoặc doanh nghiệp nước ngoài
- Nếu bạn đang làm việc tại doanh nghiệp Hàn Quốc hoặc doanh nghiệp nước ngoài
- Nếu bạn làm việc ở vị trí điều phối giữa cấp trên và các nhân viên trong công ty

- 글로벌 기업 및 한국 기업에서 일하고자 하는 학습자
- 글로벌 기업 및 한국 한국 기업에서 일하고 있는 학습자
- 상사 및 동료와 함께 일하는 직무에 있는 학습자
학습목표
- Nâng cao năng lực cạnh tranh của bản thân qua việc nắm vững kỹ năng chăm sóc khách hàng trong môi trường làm việc toàn cầu
- CS không chỉ dành cho khách hàng, mà còn là công cụ hiệu quả để bạn ứng dụng vào công việc.
- Sử dụng kỹ năng CS để nắm vững chìa khóa trong quan hệ với cả Khách hàng và đồng nghiệp.

- 글로벌 기업 및 한국 기업에서 일하는 데에 있어 필수적인 CS를 익힘으로써 자기 경쟁력을 높일 수 있다.
- CS의 의미와 중요성에 대해 이해하고 본인의 직무에 활용할 수 있다.
- 고객 및 동료를 대하는 데에 있어 CS를 적용하여 보다 효율적으로 직무를 수행할 수 있다.
차시 강의명 수강시간 미리보기 학습자료
1차시 고객만족의 이해 Định nghĩa và tầm quan trọng của CS 08 : 12 미리보기
2차시 용모복장 Dung mạo và trang phục mang lại cảm giác tin cậy 10 : 13
3차시 표정 Tạo biểu cảm gây thiện ý 12 : 47
4차시 인사 Độ quan trọng của chào hỏi và cách chào hỏi theo từng trường hợp 09 : 55
5차시 자세 Tư thế theo từng tình huống 13 : 32
6차시 전화예절 Nghe và gọi điện thoại đúng cách 12 : 10
7차시 언어예절 Cách giao tiếp với khách hàng 08 : 17
8차시 비언어예절 Giao tiếp qua ngôn ngữ cơ thể 10 : 25
9차시 불만고객의 이해 5 giai đoạn của sự bất mãn 10 : 13
10차시 불만고객 응대 Cách đối thoại khi xin lỗi 09 : 30
11차시 직장 매너 Tầm quan trọng của phép lịch sự nơi công sở 07 : 23
12차시 상황별 인사매너 Phép tắc chào hỏi theo tình huống 07 : 51
13차시 상황별 직장매너 Phép tắc công sở theo tình huống 10 : 46
14차시 공간별 직장매너 Phép tắc công sở theo địa điểm 06 : 54
15차시 식사 매너 Phép tắc dùng bữa 06 : 47

채지연

강사이력

現)
인화인 대표
국민연금 노후지원 민간강사
인지어스 전직지원 교육강사

前)
삼성화재 소비자보호 교육/기획
SC제일은행 영업교육 교육/기획
KB증권 소비자보호 교육/기획

성신여자대학교 졸업
고려대학교 교육대학원 교육학 졸업

하우코칭 AAA코칭 퍼실리테이터
버크만/애니어그램/DiSC 강사자격
서비스 컨설턴트
이미지 컨설턴트 강사자격 등

CS 및 생애설계 강의 전문가
CS 교육과정, CS모니터링 평가 항목 및 매뉴얼 개발 등

함께 찾아본 강좌

01

베트남인을 위한 CS - 서비스직

50,000원

새로 나온 강좌

01

하루 10분 말하기 습관 비즈니스 베트남어

50,000원

ECK 추천 강좌

01

한 번에 끝내는 베트남어 첫걸음

60,000원