ECK북스

로그인

회원가입

공지사항

고객센터

마이페이지

강좌상세검색

[강좌리스트]
강사 강좌명 수강기간 가격
Làm quen với Tiếng Anh OPIc IM

강사

Dung Nguyen (융)

수강기간

30일

강좌 수

16차시

교재

학습자료제공

선택사항

가격

40,000원 (ⓟ 1,200)
장바구니담기 수강신청하기
강의소개
- Luyện thi OPIc dựa trên nền tảng đáp án mẫu
- Khóa học chi tiết giúp học viên đạt trên cấp IM cho OPIc English
- Khóa học giúp làm quen với các mẫu câu và từ vựng đa dạng thông qua việc học các lối diễn đạt của từng dạng câu hỏi

- 모범 정답을 바탕으로 OPIc시험을 대비합니다.
- 영어 OPIc 시험 IM급에 합격할 수 있게 도와주는 디테일한 과정입니다.
- 각종 질문의 표현법을 배움으로써 다양한 패턴과 어휘를 인식시켜줍니다.
학습대상자
- Người học là người Việt Nam, đang hoặc sẽ làm ở công sở.
- Về cơ bản, họ có thể cung cấp một số thông tin về bản thân, sở thích, công việc, người quen và địa điểm; hỏi những câu hỏi đơn giản như câu hỏi dạng Có-Không.

- 대상자는 사무쪽에서 일하고 있거나 일할 베트남 사람입니다.
- 기본적으로 대상자가 자기소개, 취미, 업무, 지인 및 장소에 대해 말할 수 있으며 yes/no 등 간단한 질문을 구성할 수 있습니다.
학습목표
- Sau khóa học, người học có thể tham gia đầy đủ và tự tin trong tất cả các cuộc hội thoại về các chủ đề và hoạt động liên quan đến nhà ở, nơi làm việc/trường học, lợi ích cá nhân và cộng đồng.
- Người học có thể tương tác tốt bằng cách trả lời các câu hỏi trực tiếp hoặc yêu cầu để có được thông tin.
- Họ có thể xử lý các tình huống thông thường, ngay cả khi có thể có một tình huống bất ngờ.

- 과정 이수 후에 학습자는 거주처, 근무처/학교, 공.사 이익에 관한 주제와 활동에 자신 있게 참여할 수 있습니다.
- 학습자가 직접적으로 질문에 대답하거나 정보를 요청함으로써 의사소통을 잘할 수 있습니다.
- 학습자가 일반 상황, 심지어 예측치 못한 상황에도 응대, 조치할 수 있습니다.
차시 강의명 수강시간 미리보기 학습자료
1차시 Lesson 1 Preview 03 : 28 미리보기
2차시 What is OPIc? 14 : 24 PDF
3차시 Introducing Myself Giới thiệu bản thân 19 : 50 PDF
4차시 Describing a Person Miêu tả về một người 19 : 21 PDF
5차시 Describing an Activity Miêu tả một hoạt động 28 : 36 PDF
6차시 Describing an Object Miêu tả một vật 28 : 36 PDF
7차시 Describing a Place Miêu tả nơi chốn 20 : 01 PDF
8차시 Like/Dislike Thích/Không thích 18 : 37 PDF
9차시 Describing Daily Rountine at School/Company Miêu tả cuộc sống hàng ngày ở Trường học/Công ty 23 : 57 PDF
10차시 Traveling Du lịch 23 : 28 PDF
11차시 Memorable Experiences Kỷ niệm đáng nhớ 18 : 51 PDF
12차시 Describing Problem/Unexpected Experience Miêu tả một vấn đề/Kỷ niệm không mong đợi 18 : 59 PDF
13차시 Describing a Process Miêu tả một quá trình 15 : 16 PDF
14차시 Comparing Things So sánh các vật 19 : 37 PDF
15차시 Role Play: Favors, Suggestions Đóng vai: tình huống nói lời thỉnh cầu, lời đề nghị 21 : 38 PDF
16차시 Role Play, Additional Questions Đóng vai, Các câu hỏi phát sinh 19 : 07 PDF

본 강의는 학습 자료가 제공됩니다.

Dung Nguyen (융)

강사이력

TLBU Graduate School of Law in Seoul, MASTER OF LAW
University of Social Sciences and Humanities, Bachelor of English
Ho Chi Minh City University of Law, Bachelor of Law
ASIA ENGLISH CENTER English Teacher and Consultant

함께 찾아본 강좌

새로 나온 강좌

ECK 추천 강좌