ECK북스

로그인

회원가입

공지사항

고객센터

마이페이지

강좌상세검색

[강좌리스트]
강사 강좌명 수강기간 가격
Tiếng Hàn OPIc IH cấp tốc

강사

응우엔티프엉

수강기간

90일

강좌 수

25차시

교재

학습자료제공

선택사항

가격

60,000원 (ⓟ 1,800)
장바구니담기 수강신청하기
강의소개
- Khóa học chuyên sâu dự bị kì thi OPIc tiếng Hàn 
- Đưa ra mẫu câu cơ bản và câu áp dụng theo từng chủ đề 
- Khóa học dự bị kì thi OPIc tiếng Hàn ghép nối câu theo mẫu 

- 한국어 OPIc 시험을 대비하고 마스터하는 과정 
- 주제별 기초 문장 및 활용 문장 제안 
- 패턴 문장을 접목시킨 OPIc 시험 대비 과정
학습대상자
- Học viên chuẩn bị thi OPIc tiếng Hàn
- Học viên định học những biểu hiện có thể dùng một cách hữu ích trong kì thi thực tế
- Học viên muốn nâng cao cấp tốc năng lực hội thoại theo chủ đề Mục tiêu khóa học

- 한국어 OPIc 시험을 준비하는 학습자
- 실제 시험에서 유용하게 쓰일 수 있는 표현을 배우려는 학습자
- 주제별 회화실력을 빠르고 쉽게 키우고 싶은 학습자
학습목표
- Đạt điểm từ IH trở lên
- Thành thạo kĩ năng trả lời các câu hỏi đa dạng trong đề thi mà không lúng túng
- Nâng cao trình độ tiếng Hàn thực tế bằng cách nắm chắc từ vựng và cấu tạo câu phong phú

- IH 이상의 점수 취득
- 다양한 문제 출제에 당황하지 않고 대답 할 수 있는 기술 익히기
- 풍부한 문장구조와 어휘를 익힘으로써 실제 한국어수준의 향상
차시 강의명 수강시간 미리보기 학습자료
1차시 오픽 시험소개 및 시험전략 19 : 46 미리보기 PDF
2차시 학생 23 : 53 PDF
3차시 직장인 34 : 05 PDF
4차시 가족 및 친구 17 : 55 PDF
5차시 거주지 22 : 48 PDF
6차시 여가 활동 주제 1 - 영화보기, 콘서트보기 26 : 50 PDF
7차시 여가 활동 주제 2 - 캠핑하기, 공원가기 29 : 19 PDF
8차시 음식 28 : 23 PDF
9차시 아이에게 책 읽어주기 24 : 54 PDF
10차시 요리하기, 애완동물 기르기 23 : 54 PDF
11차시 걷기, 조깅 27 : 52 PDF
12차시 자전거 타기 26 : 25 PDF
13차시 국내 및 해외 출장 23 : 28 PDF
14차시 집에서 보내는 휴가 19 : 14 PDF
15차시 국내 및 해외 여행 22 : 02 PDF
16차시 면접관에게 질문하기 16 : 58 PDF
17차시 약속 잡기 19 : 28 PDF
18차시 상품 문의 및 구매하기 17 : 24 PDF
19차시 상황에 맞게 질문하기 16 : 08 PDF
20차시 예약 / 예매하기 18 : 36 PDF
21차시 약속 취소 및 대안 제시하기 20 : 28 PDF
22차시 상황 설명 후 도움 요청하기 23 : 29 PDF
23차시 상황 설명 후 대안 제시하기 21 : 23 PDF
24차시 불만 제기, 환불 및 교환하기 22 : 31 PDF
25차시 유사한 경험 말하기 19 : 34 PDF

본 강의는 학습 자료가 제공됩니다.

응우엔티프엉

강사이력

[학력]
한국외국어대학원 한국어교육학과

[동영상]
세모담 베트남어 기초

[기타 이력]
VIET NEW LINE 조경 계획 및 설계
MR & MS International Business행사 통역
강남 삼성 라마르병원 베트남 의료관광 통역
베트남 업체 Quang Tran Phat의 농업 관련 수입 통역
'중소기업 중앙회 호치민 K-Beauty 바이어 초청’ 통역

함께 찾아본 강좌

새로 나온 강좌

ECK 추천 강좌