ECK온라인강좌

로그인

회원가입

공지사항

고객센터

마이페이지

한국어   >   (베트남어권 학습자를 위한) TOPIKII 한국어능력시험 3-4급

(베트남어권 학습자를 위한) TOPIKII 한국어능력시험 3-4급

저자

김현정

페이지

376 Page

출간일

2021년 06월 01일

ISBN

979-11-91132-71-7

수량

판매가

18,000원 -> 16,200원 (10% 할인 , ⓟ 480)

 


 

한국어능력시험 TOPIK 개요 Khái quát về cuộc thi năng lực tiếng Hàn Quốc TOPIK

CHAPTER 01 듣기 Nghe

1. 단독문제 Câu hỏi đơn
① 알맞은 그림/도표 고르기 Chọn tranh/biểu đồ đúng
② 이어지는 말 고르기Chọn nội dung được nói tiếp theo
③ 이어지는 행동 고르기Chọn hành động diễn ra tiếp theo
④ 일치하는 내용 고르기Chọn nội dung đồng nhất
⑤ 중심 생각 고르기 Chọn suy nghĩ trọng tâm

연습문제(단독문제 유형) Bài luyện tập(dạng câu hỏi đơn)

2. 통합문제 Câu hỏi tích hợp
① 중심 생각 고르기 + 일치하는 내용 고르기
Chọn suy nghĩ trọng tâm + Chọn nội dung đồng nhất
② 담화 상황 고르기 + 일치하는 내용 고르기
Chọn tình huống đàm thoại + Chọn nội dung đồng nhất
③ 화자의 의도/목적 고르기 + 일치하는 내용 고르기
Chọn ý định/mục đích của người nói + Chọn nội dung đồng nhất
④ 담화 참여자 고르기 + 일치하는 내용 고르기
Chọn nhân vật tham gia trong đàm thoại + Chọn nội dung đồng nhất

연습문제(통합문제 유형) Bài luyện tập(dạng câu hỏi tích hợp)
종합문제 Bài luyện tập tổng hợp

CHAPTER 02 읽기 Đọc hiểu

1. 단독문제 Câu hỏi đơn
① 빈칸에 알맞은 문법 고르기 Chọn ngữ pháp đúng điền vào ô trống
② 의미가 비슷한 문법 고르기 Chọn ngữ pháp có ý nghĩa tương tự
③ 화제 고르기 Chọn chủ đề câu chuyện
④ 일치하는 내용 고르기 Chọn nội dung đồng nhất
⑤ 순서대로 문장 배열하기 Sắp xếp câu theo thứ tự
⑥ 빈칸에 알맞은 말 고르기 Chọn nội dung điền vào ô trống
⑦ 신문 기사 제목 설명하기 Giải thích tựa đề bài báo

연습문제(단독문제 유형) Bài luyện tập(dạng câu hỏi đơn)

2. 통합문제 Câu hỏi tích hợp
① 빈칸에 알맞은 말 고르기 + 중심 내용(주제) 고르기
Chọn nội dung điền vào ô trống + Chọn nội dung trọng tâm(chủ đề)
② 빈칸에 알맞은 말 고르기 + 일치하는 내용 고르기
Chọn nội dung điền vào ô trống + Chọn nội dung đồng nhất
③ 인물의 태도/심정 고르기 + 일치하는 내용 고르기
Chọn thái độ/tâm trạng của nhân vật + Chọn nội dung đồng nhất

연습문제(통합문제 유형) Bài luyện tập(dạng câu hỏi tích hợp)
종합문제 Bài luyện tập tổng hợp

CHAPTER 03 쓰기 Viết

1. 쓰기의 기초 Cơ sở của kỹ năng viết
① 원고지 쓰기 Cách viết trên giấy viết đáp án
② 서술문체 형식 Hình thức của thể văn tường thuật

2. 51~53번 쓰기 유형 Dạng câu hỏi Viết từ câu 51 đến câu 53
① 실용문 빈칸 쓰기 Viết văn thường nhật vào chỗ trống
② 설명문 빈칸 쓰기 Viết văn giải thích vào chỗ trống
③ 자료 설명하는 글 쓰기 Viết đoạn văn giải thích tài liệu

종합문제 Bài luyện tập tổng hợp

CHAPTER 04 실전 모의고사 Đề thi thử

제1회 실전 모의고사 Đề thi thử số 1
제2회 실전 모의고사 Đề thi thử số 2

책 속 책 Sách trong sách
[정답 및 해설 Đáp án và Diễn giải]
[문법 및 어휘 Ngữ pháp và Từ vựng]

(베트남어권 학습자를 위한) TOPIKII 한국어능력시험 3-4급

강사

Phan Nguyen Ngoc Truc

수강기간

90일

강좌 수

30차시

교재

별도 구매
가격 :
50,000원

TOPIK 한국어능력시험 이해하기

강사

김현정

수강기간

30일

강좌 수

6차시

교재

가격 :
0원
평점 제목 작성자 조회 등록일

등록된 서평이 없습니다.

1