ECK온라인강좌

로그인

회원가입

공지사항

고객센터

마이페이지

체코어   >   The 바른 체코어 첫걸음

The 바른 체코어 첫걸음

저자

페트라 스바코바

페이지

328 Page

출간일

2018년 08월 10일

ISBN

978-89-92281-71-3

수량

판매가

20,000원 -> 18,000원 (10% 할인 , ⓟ 540)

관련 도서

이런 도서는 어떠세요?

예비 학습

 

체코어 알파벳과 자모음강세품사어순격 등 체코어 학습에 필요한 필수 기본 내용들을 학습합니다.

 


대화와 이야기


다양한 대화문과 이야기를 통해 유용한 생활 표현 및 어휘를 학습합니다본문 mp3 파일이 제공됩니다.

 


문법


초급 단계에서 알아야 하는 필수 문법을 다양한 예문과 함께 알기 쉽게 정리했습니다.

 


어휘


기초 어휘를 학습합니다

체코에서 생활하거나 여행할 때 알아두면 좋을 다양한 기초 어휘를 mp3 파일과 함께 제공합니다.

 


동사 따라잡기


매 과마다 주요 기본 동사 하나를 골라 집중적으로 연습해 봅니다

동사의 시제별인칭별 형태를 완벽히 익히고이를 문장을 통해 활용해 보는 연습을 합니다.

 


연습 문제


어휘문법말하기듣기읽기쓰기 6가지 영역별로 문제를 제공합니다

다양한 형식의 문제 풀이로 학습한 내용을 복습하고 정리합니다.

 


체코 문화 탐방


다양한 체코의 문화를 살펴봅니다

학습을 마친 후 가볍게 읽으며 체코에 대한 이해를 넓혀 보세요.

01 Dobrý den. 안녕하세요?

02 Co je to? Čí je to? 이것이 뭐예요? 이것은 누구의 것이에요?

03 To je můj táta. 이분은 우리 아버지예요.

04 Kolik to stojí? 그것이 얼마예요?

05 Kde je Pražský hrad? 프라하성이 어디에 있어요?

06 Chci ochutnat české jídlo. 체코 음식을 먹어 보고 싶어요.

07 O víkendu jsem šla do divadla. 주말에 극장에 가 봤어요.

08 Zítra je svátek. 내일은 명절이에요.

09 Na výlet pojedeme do Brna a Olomouce. 브르노와 올로모우츠로 여행을 갈
거예요.

10 Dostala jsem rýmu. 감기에 걸렸어요.

11 Chtěla bych si pronajmout byt. 아파트를 빌리고 싶어요.

12 Co si zítra oblečete? 내일 무엇을 입을 거예요?

13 S kamarády jsme byli na koncertě. 친구들과 콘서트에 갔다 왔어요.

14 Ostatní zvířata nekrm. 다른 동물에게는 먹이를 주지 마.

The 바른 체코어 첫걸음

강사

Eliška Uhlířová(이애리)

수강기간

90일

강좌 수

33차시

교재

별도 구매
가격 :
80,000원
평점 제목 작성자 조회 등록일
체코어 입문하기 딱 좋아염 링쥴 56 2019.07.05
1