ECK온라인강좌

로그인

회원가입

공지사항

고객센터

마이페이지

베트남어   >   The 바른 베트남어 Step1

The 바른 베트남어 Step1

저자

가오 후엔 장,이수진

페이지

252 Page

출간일

2017년 02월 22일

ISBN

978-89-92281-27-0

수량

판매가

18,000원 -> 16,200원 (10% 할인 , ⓟ 480)

기초 상식


베트남어 성조, 시제 등 기초 상식을 소개합니다.베트남어 소개


베트남어의 알파벳과 발음을 소개합니다.대화


일상생활을 주제로 한 상황별 대화문을 학습합니다.어휘


과별 주제와 관련된 다양한 기초 필수 어휘를 학습합니다.문법 및 표현


회화에서 제시된 문법과 표현을 심도 있게 학습합니다.기본 문형


문법, 어휘 등 배운 내용을 문장에서 활용하는 연습을 합니다.연습

 

말하기, 듣기, 쓰기, 읽기 4가지 영역의 문제를 통해 실력을 확인합니다.

 


The 알아보기

 

베트남의 기후,음식 등 다양한 정보를 소개합니다.

The 바른 베트남어 구성 및 특징
The 바른 베트남어 기초 상식

[Giới thiệu Tiếng Việt 베트남어 알파벳과 발음]
01 Bảng chữ cái Tiếng Việt 베트남어 알파벳
02 Nguyên âm Tiếng Việt 모음
• Nguyên âm đơn 단모음
• Nguyên âm ghép 이중모음
03 Phụ âm Tiếng Việt 자음
• Phụ âm đầu 첫자음
• Phụ âm cuối 끝자음
• Dấu 성조
• Luyện phát âm 연습

Giới thiệu các nhân vật 등장인물 소개 24
Nội dung trọng tâm 중심 내용

제 1 과 Rất vui được gặp anh. 만나서 반갑습니다.
• 상대방과 처음 만났을 때 인사하는 법
• 단수 인칭대명사
• 연결동사 là
• 의문사 gì
• 접속사 còn

제 2 과 Xin lỗi , chị là người nước nào? 실례지만, 당신은 어느 나라 사람이에요?
• 국적 말하기
• 연결동사 là의 부정문과 의문문
• 부가의문문 phải không?
• 의문사 nào

제 3 과 Anh làm nghề gì? 당신 직업이 뭐예요?
• 직업 묻고 답하기
• 기업유형
• 의문사 đâu
• 동사 làm

제 4 과 Tiếng Việt có khó không? 베트남어 어려워요?
• 상대방과 아는 사이일때 인사법
• 형용사 문장구조
• 그러나 nhưng
• ~하기 위해서 để

제 5 과 Năm nay em bao nhiêu tuổi? 올해 몇 살이에요?
• 나이 묻고 답하기
• 동사 có
• 의문사 mấy / bao nhiêu
• 소유격 của

제 6 과 Đây là cái gì? 이것은 무엇입니까?
• 사물의 속성 묻고 답하기
• 단어 (물건, 동물, 과일),
• 종별사와 종별사의 사용법
• 의문문 형식 Có phải là …không?

제 7 과 Gia đình tôi có 5 người. 우리 가족은 5명입니다.
• 가족에 대해 말하기
• 가족에 관련된 단어
• 의문문 형식 ‘Có + 명사 + không?’
• 조사 chỉ ..thôi, 의문사 ai

제 8 과 복습 1
Ôn tập 1

제 9 과 Bây giờ là mấy giờ rồi? 지금 몇 시예요?
• 시간 묻고 답하기
• 시간을 표현하는 단어
• 현재진행형시제 đang
• 완료형 rồi

제 10 과 Hôm nay là ngày bao nhiêu? 오늘 며칠이에요?
• 날짜, 요일 묻고 답하기
• 미래시제 sẽ
• 의문사 bao giờ
• 원하다 muốn
• ~부터 ~까지 từ ..đến

제 11 과 Cuối tuần anh đã làm gì? 주말에 뭐 하셨어요?
• 취미 묻고 답하기
• 의문사 thế nào
• 과거시제 đã
• 빈도부사 thường

제 12 과 Tôi mặc thử cái áo này được không? 이 옷 입어봐도 되나요?
• 물건 값 묻고 답하기
• 가능성 묻고 답하기
• 시도해보다 thử
• 권유 mời

제 13 과 Anh đã đi Việt Nam bao giờ chưa? 베트남에 가본 적 있으세요?
• 경험묻기
• 수단 말하기
• 의문사 tại sao
• 조동사 nên
• ~하는 동안에 trong khi

제 14 과 Miền Bắc Việt Nam cũng có 4 mùa. 베트남 북부에도 4계절이 있습니다.
• 계절과 날씨 말하기
• 미래시점 sau khi
• 의문사 trong bao lâu?
• ~부터 ~까지 từ....đến

제 15 과 Anh cho tôi một bát phở bò. 소고기 쌀국수 한 그릇 주세요.
• 음식 주문하기
• ~주세요 cho tôi
• 부정명령문 đừng
• ~하면서 ~하다 vừa ..vừa

제 16 과 복습 2
Ôn tập 2

Phụ lục 부록
Đáp án 정답
Bảng từ tiếng Việt 단어집
Nội dung phần nghe 회화 대본

버전업! The 바른 베트남어 Step1

강사

판위엔

수강기간

66일

강좌 수

22차시

교재

별도 구매
가격 :
60,000원

The 바른 베트남어 Step1

강사

이수진, 벨라

수강기간

100일

강좌 수

34차시

교재

별도 구매
가격 :
50,000원
평점 제목 작성자 조회 등록일
베트남어 기초 이 책으로 배웠어요 손주리 47 2019.07.11
베트남어 기초부터 배우기 좋은 책이에요 송민주 39 2019.07.04
베트남어 입문교재중에 제일 우수 김기태 1183 2017.11.27
1