ECK온라인강좌

로그인

회원가입

공지사항

고객센터

마이페이지

한국어   >   (몽골인을 위한) The 바른 한국어 첫걸음

(몽골인을 위한) The 바른 한국어 첫걸음

저자

미야수렝 홀랑,자르갈사이항 양징르함

페이지

276 Page

출간일

2021년 09월 07일

ISBN

979-11-91132-91-5

수량

판매가

20,000원 -> 18,000원 (10% 할인 , ⓟ 540)


 

* [MP3 다운로드] 버튼을 누르시면 교재 음원과 정오표를 함께 다운 받으실 수 있습니다. 

 

 

Өмнөх үг 머리말
Уг номын бүтэц 이 책의 구성
Бэлтгэл хичээл 예비학습

01 Өөрийгөө танилцуулах 자기소개
[Гол дүрэм]
• 은/는 нь
• 이/가 нь, бол
• 인칭대명사 Төлөөний үг
• 이에요/예요 байна, юм(нэр үг төгсгөх нөхцөл)
• 입니다/입니까? юм, байна/юм уу?, юу/юү?

02 Мэргэжил 직업
[Гол дүрэм]
• -아/어요, -고 있다, -ㅂ/습니다 -ж/ч байна(одоо цагийн нөхцөл)
• 안, -지 않다 -хгүй4, -даггүй4

03 Танилцах 소개
[Гол дүрэм]
• 이/가 아니에요 биш
• 의 -ын2, -ы/ий
• 을/를 -ыг, -ийг
• -고 -аад4, ба/бөгөөд
• 숫자 Тоо

04 Он сар өдөр, гариг, цаг 날짜, 요일, 시간
[Гол дүрэм]
• -(으)ㄹ 거예요 -на4
• N부터 N까지 -аас4 N хүртэл
• 에 -д/т
• 무슨 ямар

05 Цаг агаар болон улирал 날씨와 계절
[Гол дүрэм]
• -았/었어요 -сан4
• -아/어지다 ... болох
• -아/어서 -аад4
• ㅂ дүрмийн бус хувирал

06 Тээврийн хэрэгсэл, байршил
[Гол дүрэм]
• 이/가 있다/없다 нь/бол байна/байхгүй
• 에 -д/т
• 에서 -аас4
• (으)로 -аар4
• ㄷ дүрмийн бус хувирал

07 Дэлгүүр хэсэх 쇼핑
[Гол дүрэм]
• -(으)려고 하다 -х гэж байна
• -아/어 보다 -ж/ч үзэх
• 도 ч бас
• 에 нь
• 와/과, 하고 ба, бөгөөд, болон
• -(으)세요 -аарай4

08 Амралтын өдөр, чөлөөт цаг, хобби 주말, 여가, 취미
[Гол дүрэм]
• -(으)ㄹ까요? уу2/юу2?
• -(으)ㄹ 수 있다/없다 -ж/ч чадна/чадахгүй
• -겠- -х байх, -х нь ээ
• 못 чадахгүй
• -지만 боловч
• ㅡ үсэг гээгдэх дүрэм

09 Аялал 여행
[Гол дүрэм]
• -(으)시- хүндэтгэлийн хэлбэр
• -고 싶다 -маар4 байна, -хыг2 хүсч байна
• -(으)ㄹ래요 -ье/ъя/ъё, -лаа4, уу2/юу2?
• 같이/처럼 шиг/шигээ

10 Зам асуух 길 묻기
[Гол дүрэм]
• -(으)ㄹ게요 -ье/ъя/ъё, -лаа4
• -아/어 주다 -ж/ч өгөх
• -(으)면 -вал4
• 좀
• 에게/한테 -д/т

11 Хоолны газар 식당
[Гол дүрэм]
• -기 때문에 учраас/болохоор
• 이나 юмуу, эсвэл
• -네요 ш дээ
• ㄹ үсэг гээгдэх дүрэм

12 Сонирхол 취향
[Гол дүрэм]
• -기로 하다 -хаар4 болох
• 르 дүрмийн бус хувирал
• -(으)ㄹ 줄 알다/모르다 -ж/ч мэдэх/мэдэхгүй
• 밖에 -аас4 гадна/өөр
• 마다 бүр/болгон

13 Эмнэлэг 병원
[Гол дүрэм]
• -아/어도 되다 -ж/ч болно
• -(으)면 안 되다 -вал4, -ж/ч болохгүй
• -지 마세요 битгий ... -аарай4
• ㅅ дүрмийн бус хувирал
• -게 -хан4, -тай4

14 Банк 은행
[Гол дүрэм]
• -나요? уу/үү?
• -는데 -ж/ч байна л даа тэгсэн чинь
• -(으)면서 -нгаа4
• -(으)ㄹ 때 -х үед, -ж/ч байхад

15 Ажил хайх 구직
[Гол дүрэм]
• -는/(으)ㄴ/(으)ㄹ -ж/ч байгаа, -сан4, -х гэж байгаа/-х
• -(으)ㄴ 지 ~ 되다 -аад4 ~ болох
• -(으)ㄴ 적이 있다/없다 -сан4 удаатай/удаагүй
• -는/(으)ㄴ/(으)ㄹ 것 같다 -ж/ч байгаа, -сан4, -х юм шиг байна
• -았/었으면 좋겠다 -сан4 бол сайхан байна •보다 (더) -аас4 илүү

16 Улсаар нэвтрэх, оршин суух 출입국, 체류
[Гол дүрэм]
• -(으)러 가다/오다 -хаар4 явах/ирэх
• -(으)려면 -ъя/ъё/ье гэвэл
• -고 나서 -сэний2 дараа
• -(으)니까 учраас, болохоор
• -아/어야 되다 -х ёстой

Хариулт

(몽골인을 위한) The 바른 한국어 첫걸음

강사

Мяасүрэн Хулан

수강기간

90일

강좌 수

34차시

교재

별도 구매
가격 :
80,000원
평점 제목 작성자 조회 등록일
номны сэтгэгдэл MUNKHZUL CHOIJAMTS 47 2021.11.10
1