ECK온라인강좌

로그인

회원가입

공지사항

고객센터

마이페이지

베트남어   >   한 번에 끝내는 베트남어 첫걸음

한 번에 끝내는 베트남어 첫걸음

저자

ECK어학연구소

페이지

208 Page

출간일

2020년 02월 10일

ISBN

978-89-92281-91-1

수량

판매가

15,000원 -> 13,500원 (10% 할인 , ⓟ 400)머리말
이 책의 활용법

예비 학습

Bài 01 Rất vui được gặp anh. 만나서 반갑습니다.
• 인사하기 • là : ~이다 • gì : 무엇 • 이름 묻고 답하기

Bài 02 Xin lỗi, anh tên là gì? 실례지만, 이름이 무엇인가요?
• 국적 묻고 답하기 • 부정문 : không phải là ~ • 확인 의문문 : phải không?
• nào의 역할 • cũng : ~도, 역시

Bài 03 Chị làm nghề gì? 당신 직업이 무엇입니까?
• 직업 묻고 답하기 • làm : ~하다 • đâu : 어디

Bài 04 Tiếng Việt có khó không? 베트남어 어렵나요?
• 인사와 안부 묻고 답하기 • 판정 의문문 [동사/형용사] : (có) ~ không?
• nhưng : 그러나, 하지만 • để : ~하려고, ~하기 위해서

Bài 05 Năm nay anh bao nhiêu tuổi? 올해 몇 살이세요?
• 나이와 결혼 유/무 묻고 답하기 • Mấy / Bao nhiêu : 몇 / 얼마
• Có / Không có + 명사 : ~ 있다 / 없다 • đã ~ chưa? : ~ 했니?

Bài 06 Đây là cái gì? 이것은 무엇인가요?
• 지시대명사 : đây, kia, đó • của : ~의 • 단위 명사

Bài 07 Gia đình tôi có 5 người. 우리 가족은 5명입니다.
• 가족 묻고 답하기 • 판정 의문문 [명사] : có ~ không? • 확인 의문사 : à, ạ
• và : 그리고 • 관계사 : ai, cái gì, đâu

Bài 08 Bây giờ là mấy giờ? 지금 몇 시예요?
• 시간 표현 • 현재진행시제 : đang

Bài 09 Hôm nay là ngày bao nhiêu? 오늘 며칠이에요?
• 시간 묻고 답하기 • 미래시제 : sẽ • khi nào / bao giờ : 언제
• từ ~ đến : ~부터 ~까지

Bài 10 Cuối tuần của anh thế nào? 당신의 주말은 어땠나요?
• 취미 묻고 답하기 • 과거시제 : đã • hoặc : ~ 하거나 • 의문사 : thế nào
• thường : 보통

Bài 11 Tôi mặc thử cái áo này được không? 이 옷 입어봐도 되나요?
• thử ~ : ~해 보다 • 초대, 가벼운 권유 : mời • 가격 문의
• 능력/가능성/제안 묻고 답하기 • 동사 + chứ : 당연히 ~해요

Bài 12 Anh đã đi Việt Nam bao giờ chưa? 베트남에 가본 적 있으세요?
• đã ~ bao giờ chưa? : ~해본 적 있습니까?
• Từ ~ đến ~ mất bao lâu : ~에서 ~까지 얼마나 걸립니까?
• bằng gì : ~무엇으로 합니까? [수단]

Bài 13 Miền Bắc Việt Nam cũng có 4 mùa. 베트남 북부에도 4계절이 있습니다.
• giống như ~ / khác với ~ : ~같이, ~처럼, 마찬가지로 / ~와는 다르게
• trong bao lâu? : 얼마 동안? • Sau khi : ~ 한 후에 • nên : 그래서

Bài 14 Anh cho tôi một bát phở bò. 소고기 쌀국수 한 그릇 주세요.
• 제안, 권유 : nhé • 부정 명령문 : đừng • vừa ~ vừa ~ : ~하면서 ~하다
• cho tôi : ~주세요


부록 : 정답과 기초 단어
• 1~14과 정답 • 기초 단어

해당 교재는 연관 강의가 없습니다.

평점 제목 작성자 조회 등록일

등록된 서평이 없습니다.

1